# شعر_نو

آغوش

=-=-=-=-مشق چارپاره=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=هوا سرد است دلم آغوش می‌خواهدبرای حرف هایم، گوش می خواهددو دست گرم و یک جام پر از احساسبرای لحظه های نوش می خواهد
/ 0 نظر / 9 بازدید