# شعر_فارسی

آغوش

=-=-=-=-مشق چارپاره=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=هوا سرد است دلم آغوش می‌خواهدبرای حرف هایم، گوش می خواهددو دست گرم و یک جام پر از احساسبرای لحظه های نوش می خواهد
/ 0 نظر / 10 بازدید
هیچ قافیه‌ای با مثنوی چشم‌هایت  جور نمی شودباید دیوان‌ها و قاموس‌ها را شستواژگان را، جور دیگر ردیف کردتا صف مژگانت را به هم نریزند!  
/ 0 نظر / 7 بازدید