# باران

باران

خیس شدیمباران را،ولی،درک نکردیم!بغض آسمان است، این،که لحظه‌ی دیدارِ دو جبهه‌ی دور افتاده از هم می ترکد!باران وصف هم‌آغوشی استنزدیک استاشک
/ 0 نظر / 15 بازدید