ظهر عاشورا


حسین از خون نمی گوید 
حسین از مرگ نمی گوید 
حسین از داغ شمشیر و درفش و نیزه هم چیزی نمی گوید 
نه بر عباس می گرید 
نه بر قاسم 
نه بر اکبر
نه بر اصغر
حسین بر حُّر نمی گرید
حسین 
از ذلت نامردمان ِ خوار می گوید 
حسین از مردی مردانه ی آزادمردان قصه می گوید
حسین هیهات می گوید 
نه از دنیا 
نه از ثروت
حسین هیهات از ذلت 
حسین از جهل و نادانی 
حسین از بردگی ها قصه می گوید 
و اینک ظهر عاشورا است 
حسین آزاد می میرد 
پر ِ پرواز می گیرد
.
حسین هیهات می گوید  
 
/ 0 نظر / 41 بازدید