فاصله

دعا کنیم همه چیز زود تمام شود
خیلی خیلی زود
من تحمل این همه 
فاصله را ندارم
زود تمام می شوم!

/ 1 نظر / 9 بازدید
b.b.d

من تحمل این همه فاصله را ندارم زود تمام می شوم! اين تيكه اش خيلي غمگين و قشنگه